Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Administrator - Gminny Zakład Usług w Spytkowicach, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Funkcję Inspektor Ochrony Danych pełni Pan Michał Socha.

Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem

danych osobowych poprzez email  iod@spytkowice.net.pl   oraz pisemnie na adres Administratora.

 

  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Zakładzie administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach z siedzibą w 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem –Kierownikiem Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicachmożna się skontaktować poprzez adres email gzuw@onet.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicachwyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email gzuw@onet.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?