Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.gzuwspytkowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Zakład Usług Wodnych
 w Spytkowicach
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57
e-mail: gzuw@spytkowice.net.pl
tel./fax.  33/ 8791 885

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-12-30

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Zamieszczone są skany dokumentów


Ułatwienia na stronie www

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-05

Ocena przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Szcząber 
e-mail: gzuw@spytkowice.net.pl  Telefon: 33/ 8791 885

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?